مهدی قاسمی

کرمان
سالن هلال احمر
۲ سانس(۲۲تیر ۲۳تیر )

کاکوبند

کرمان
سالن فجر
1 سانس(۱۲اردیبهشت )

حامد همایون

کرمان
سالن تلاش
۱ سانس(۲۷اسفند )

مهدی مرکزی

کرمان
سالن هلال احمر
۲ سانس(۲۸آذر ۲۸آذر )