حامد همایون

کرمان
سالن تلاش
۱ سانس(۲۷اسفند )

مهدی مرکزی

کرمان
سالن هلال احمر
۲ سانس(۲۸آذر ۲۸آذر )

رضا بیجاری

کرمان
سالن هلال احمر
۲ سانس(۲۲شهریور ۲۲شهریور )

علی قمصری

کرمان
فرهنگسرای کوثر
۱ سانس(۴شهریور )