گروه چارتار

کرمان
سالن فجر
۲ سانس(۲۵مرداد ۲۵مرداد )

بنیامین بهادری

کرمان
سالن هلال احمر
۱ سانس(۲۲مرداد )

زانیار خسروی

کرمان
سالن هلال احمر
1 سانس(۵شهریور )

علی زند وکیلی

کرمان
سالن فجر
۱ سانس(۱۹مرداد )