مهدی قاسمی

خرید بلیط ۲۲ تیرماه خرید بلیط ۲۳ تیرماه فروش بلیط در محل کنسرت نیز انجام خواهد شد.