با استفاده از فرم زیر و یا تماس با شماره درج شده در قسمت تماس با ما میتوانید شکایت خود را ارسال کنید.

تماس

فرم تماس با کرمان کنسرت